Yhteistyötä ergonomian edistämiseksi ”klusteritoiminnalla”

Taustaa

ERY teki jäsenkyselyn syksyllä 2015. Kyselyn tavoitteena oli:

Tulosten perusteella päätettiin kokeilla ns. klusteritoimintaa ja käynnistää pilottiklusterit.

Mikä on klusteri?

”Klusteri (engl. cluster, suomeksi myös ryväs eli rypäs) tarkoittaa joukkoa samanlajisia kohteita, jotka kasvavat tai muulla tavoin pysyvät yhdessä. Toiminnallisten kohteiden muodostaman klusterin osien ajatellaan hyötyvän keskinäisestä yhteydestään toisiinsa ja klusteriin kokonaisuutena.”

Mitä pilottiklusteri tarkoittaa?

Klusteri toimii ensisijaisesti kollegiaalisena keskustelufoorumina, jossa käsitellään käytännön työssä esille tulevia, ergonomian eri osa-alueille sijoittuvia kysymyksiä. Klusteritoiminnan avulla jäsenistö voi tukea ja auttaa kollegoita ergonomian toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä ja sen kautta voidaan viedä asioita eteenpäin päättäville tahoille. ERY:n klusteritoiminta ei toimi yksittäisen toimijan ongelmanratkaisijana.

Pilottiklustereiden sisällöt

ERY:n hallitus keskusteli vaihtoehdoista klusteripilotin järjestämiseksi. Todettiin, että tässä vaiheessa vaihtoehtona on perustaa klusterit joko ergonomian osa-alueiden (fyysinen, kognitiivinen, organisatorinen) tai toimialojen mukaan.

Keskustelun lopuksi todettiin, että huomioiden IEA:n startegia

Ergonomics (or human factors) is the scientific discipline concerned with the understanding of the interactions among humans and other elements of a system, and the profession that applies theoretical principles, data and methods to design in order to optimize human wellbeing and overall system performance

valitaan kokeiluklusteriksi toimiala, koska ergonomiaa toteutettaessa on joka tapauksessa huomioitava kokonaisuus ja sen osa-alueet, jotka vaikuttavat tarkastelun kohteena olevaan asiaan systeemissä. Keskusteluissa ensimmäisiksi klustereiksi valikoituivat kaupan ala ja teollisuus.

Jäsenten yhteydenotoissa on tullut esille mielenkiinto turvallisuusnäkökulman tuomisesta mukaan ergonomiatoimintaan ja ergonomian kehittämiseen. Hallitus toivoo, että turvallisuusnäkökulmasta kiinnostuneet jäsenet osallistuvat jompaankumpaan klusteriin, koska turvallisuus on osa kaikkea työtä kaikilla toimialoilla. Myöhemmin voidaan arvioida, tarvitaanko oma klusteri turvallisuusasioiden kanssa pääsääntöisesti toimiville.

Miten klusteri toimii?

Oleellista on, että sekä klusterin vetäjillä että osallistujilla on selkeä käsitys rooleista ja ”pelisäännöistä”. Rooleja ja pelisääntöjä on kuvattu erillisessä toimintaohjeessa. Klusterin vetäjä toimii ryhmän ja ERY:n hallituksen välisenä viestintuojana/-viejänä. Myöhemmin klusterille perustetaan oma verkkosivu, jossa klusterin jäsenet voivat käydä vapaasti keskustelua.

Kauanko pilottia toteutetaan?

Pilotti aloitetaan vuoden 2016 lopulla ja sitä jatketaan kevääseen 2017 saakka. Mikäli kokeilu osoittaa, että se tuo hyötyä jäsenistölle sekä edistää ergonomian kehittämistä Suomessa, klusteri jatkaa toimintaansa. Onnistuneen pilotin jälkeen voidaan perustaa uusia klustereita jäsenistön toivomalle toimialalle.

Ilmoittautuminen

Jäsenistö voi ilmoittautua suoraan klustereiden vetäjille. Vetäjä ilmoittaa tarkan alkamisajankohdan ja seuraavat toimenpiteet. Vetäjiä ovat:

Mikäli sinulla on kysyttävää ennen ilmoittautumista, ota yhteyttä ERY:n hallituksen lähettämällä kysymyksesi osoitteeseen ery@ergonomiayhdistys.fi.

Lisätietoja