Mitä on ergonomia?

Yleistä ergonomiasta

Ergonomia on ihmisen ja toimintajärjestelmän vuorovaikutuksen tutkimista ja kehittämistä toiminnan tuottavuuden, tehokkuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi.

Ergonomian avulla työ, työvälineet, työympäristö ja muu toimintajärjestelmä sopeutetaan vastaamaan ihmisen ominaisuuksia ja tarpeita. Ergonomian avulla parannetaan ihmisen turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestelmän häiriötöntä ja tehokasta toimintaa.

Tuottavuuden, työturvallisuuden ja työterveyden kehittämisessä tarvitaan monipuolista ergonomiatietoa ja -osaamista.

Ergonomian määritelmä

Ergonomia tarkastelee tieteenalana ihmisen ja toimintajärjestelmän muiden osien vuorovaikutuksia ja soveltaa ammattialana ergonomian teoreettisia periaatteita, tietoja ja menetelmiä ihmisen hyvinvoinnin ja toimintajärjestelmän tehokkuuden optimoimiseksi (Suomen Ergonomiayhdistyksen hyväksymä suomenkielinen käännös IEA:n vuonna 2000 hyväksymästä englanninkielisestä määritelmästä).

Ergonomian soveltajat, ergonomit, edistävät työn, menetelmien, työvälineiden, tuotteiden, organisaatioiden, toimintajärjestelmien ja -ympäristöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia ihmisten tarpeiden, kykyjen ja rajoitusten mukaisiksi.

Ergonomian osa-alueita

Fyysinen ergonomia keskittyy fyysisen toiminnan sopeuttamiseen ihmisen anatomisten ja fysiologisten ominaisuuksien mukaisiksi. Fyysinen ergonomia ilmenee fyysisen työympäristön, työpisteiden, työvälineiden ja työmenetelmien suunnittelussa.

Kognitiivinen ergonomia keskittyy järjestelmien ja niiden käyttöliittymien sopeuttamiseen vastaamaan ihmisen tiedonkäsittelyn ominaispiirteitä. Kognitiivinen ergonomia ilmenee järjestelmien ja niiden käyttöliittymien (näytöt ja ohjaimet) ja tiedon esittämistapojen suunnittelussa.

Organisatorinen ergonomia keskittyy teknisen järjestelmän ja sosiaalisen järjestelmän yhteensovittamiseen. Organisatorinen ergonomia ilmenee mm. henkilöstön, työprosessien, työkokonaisuuksien ja työaikajärjestelyjen suunnittelussa, ja se liittyy myös tuotannon ja palveluiden kehittämiseen sekä henkilöstön yhteistyön kehittämiseen.

Ergonomian haasteita

Ihmisen toimintaympäristöjen muutokset luovat uusia haasteita ergonomialle. Lisääntyvä teknologian käyttöönotto on osaamisongelma suurelle osalle käyttäjiä. Väestörakenteen muutokset (esimerkiksi ikääntymien ja kansainvälistyminen) muuttavat tekniikan suunnittelun lähtökohtia.

Käytettävyys on ergonomian soveltamista tuotteiden suunnittelussa. Käytettävyystoiminnan painopiste on tietoteknisten tuotteiden kehittämisessä. Haasteena on tehdä tuotteet helppokäyttöisiksi mahdollisimman laajalle käyttäjäkunnalle.

Kaikille suunnittelu (design for all) ja esteettömyys ovat ikääntyvien ja eri tavoin toimintaesteisten huomioon ottamista tekniikan, tilojen ja toiminnan suunnittelussa. Tavoitteena on lisätä käyttäjien tasa-arvoa ja samalla laajentaa tuotteiden ja järjestelmien käyttäjäkuntaa.

(päivitetty 23.2.2011)

Yhdistys